Beskrivning av handlingars offentlighet

Enligt 28 § i informationshanteringslagen (906/2019) ska en informationshanteringsenhet upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förval­tar. Syftet med beskrivningen är att genomföra offentlighetsprincipen. Beskrivningen be­nämns beskrivning av handlingars offentlighet.

Beskrivningen av handlingars offentlighet är ett sätt att hjälpa medborgarna att rikta in in­formationsbegäran rätt. Enligt offentlighetslagen ska en begäran om att få ta del av inne­hållet i en myndighetshandling individualiseras tillräckligt noggrant så att myndigheten ska kunna utreda vilken handling den avser (lag om offentlighet i myndigheternas verk­samhet (621/1999), 13 §).

Myndigheten ska bistå den som begär en handling vid individu­aliseringen av den. Med hjälp av beskrivningen av handlingars offentlig redogör myndig­heten också för i vilken omfattning den behandlar information i anslutning till tjänstepro­duktion eller ärendebehandling. Möjligheten att få information om myndighetens infor­mationslager bidrar till öppenheten inom förvaltningen.

(Källa: Finansministeriets publikationer 2020:36 sidan 8)

Vi vidareutvecklar Lovisa stads beskrivning av handlingars offentlighet. Tillsvidare finns beskrivningen tyvärr endast på finska, översättningen till svenska görs under vårvintern.

Bekanta dig med beskrivningen av handlingars offentlighet här (pdf)