Planstomme för Strömfors bruksområde

Planstomme är en översiktlig plan för markanvändningen.

För bruksområdet i Strömfors utarbetas en översiktlig plan för markanvändningen – en planstomme. Till sin utformning liknar den generalplanen. Planstommen skapar en bredare referensram för mindre detaljplaner och övrig planering, och utgående från den är det möjligt att detaljplanlägga områden där det inte finns behov av en generalplan med rättsverkan. Vid utarbetandet av planstommen har de referensplaner och utredningar som utarbetats för området utnyttjats. Avsikten är att nämnden behandlar planstommen under vintern 2023 varefter den framläggs offentligt. Stadsstyrelsen fattar beslut om godkännandet av planen hösten 2023.