Avfallshantering

Som konsumenter producerar vi alla oundvikligen avfall. Målsättningen är alltid ändå att så lite avfall som möjligt uppstår och att återvinningen av allt avfall är möjligast effektiv.

Avfallsinnehavaren ska se till att hushållsavfallet tas om hand på rätt sätt. Avfallet ska sorteras så långt som möjligt. Nyttoavfall, farligt avfall och blandavfall ska alla hållas skilt för sig. Avfallsinnehavaren står också för kostnaderna som uppstår. Farligt avfall som uppstår inom hushållen är dock avgiftsfritt.

Rosk’n Roll Ab  tar i Lovisa hand om de serviceuppgifter inom avfallshanteringen som kommunen ansvarar för. Motsvarande uppgifter i Lappträsk sköts av Kymenlaakson Jäte Oy. Till bolagens ansvar hör att organisera insamlingen av avfall, att ta emot blandavfall, farligt avfall och nyttoavfall samt upprätthållandet av avfallsstationerna och de övriga mottagningsplatserna.

I Lovisa gäller Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter och i Lappträsk Kymmene avfallsnämnds avfallsbestämmelser. I avfallshanteringsföreskrifterna ingår bestämmelser om hur avfallshanteringen ordnas, hur olägenheter orsakade av avfall förebyggs och om annat som gäller avfallshanteringen. Föreskrifterna gäller alla invånare och övriga aktörer i kommunerna.

Miljövårdsmyndigheten i Lovisa ansvarar för tillsynen av avfallshanteringen i Lovisa stad och Lappträsk kommun.

 Mottagningsplats. Bild: Maud Östman