Vattenskydd

Målet med vattenskyddet är att tillståndet i vattendragen, sjöarna, kustvattnet och grundvattnet ska vara bra. I Lovisa och Lappträsk uppfylls det här endast delvis. Men också du kan med dina val inverka på vattnens tillstånd.

Till Lovisa hör en omfattande skärgård och ett stort havsområde. Området är på grund av sin geomorfologi känsligt för belastning och eutrofieringen är exceptionellt kraftig. Kustvattnens ekologiska tillstånd utanför Lovisa är till stor del försvarlig, men områden som till sitt tillstånd klassificeras som svaga kan också hittas.

Det ekologiska tillståndet för sjöarna i Lovisa status är däremot bättre än för kust- och havsområdet. Tillståndet för Särkjärvi, Hopom träsk och Sarvlaxträsket är bra. I synnerhet

Särkjärvi med sin låga näringshalt och sitt klara vatten har bevarats i exceptionellt naturligt tillstånd.

Det ekologiska tillståndet för den lergrumliga och grunda Lappträsket är däremot försvarligt. På upptagningsområdet har man redan länge idkat aktivt jordbruk, och närmast som en följd av detta har sjön eutrofierats. Eutrofieringen framgår av den försämrade vattenkvaliteten, tillfälliga massblomningar av blågröna alger, tillfälliga perioder av syrebrist och av att sjön långsamt växer igen.

Endast ett av de strömmande vattnen, Särkjärvibäcken som börjar från sjön Särkjärvi, har klassificerats som bra vad gäller vattendragets ekologiska tillstånd. De ekologiska tillstånden för Forsby å, Lovisa å och Tessjöån är nöjaktiga.

Förebyggandet av vattnens eutrofiering börjar med dig!

Det finns i ett flertal olika sätt för att förbättra vattnens tillstånd och för att förhindra försämring av kvaliteten. I de flesta fall är det viktigaste att minska den yttre näringsbelastningen.

Som kommuninvånare eller sommargäst kan du alltså se till att till exempel ditt avloppssystem samt dess drift och underhåll är tillbörligt. Mängden näringsämnen som hamnar i vattnen är minst om du har en lämplig komposterande toalett.

Undvik att samla trädgårdsavfall för nära stranden eller ett dike på din gård eller på stugan – kompostera dem på torra land istället.

Enligt miljöskyddsföreskrifterna ska du tvätta fordon, båtar och mattor så att tvättvattnet inte direkt rinner ut i vattendrag. Det bästa alternativet är att använda tvättplatser där avloppsvattnet avleds till avloppsnätet.

Om du har hästar ska du se till att rastgårdarna och ridfälten är tillräckligt långt från utfallsdiken (25 m) och vattendrag (50 m).

Att iståndsätta vattendrag

I Lovisa har i huvudsak fiskelag och föreningar för skydd och vård av sjöar vidtagit iståndsättningsåtgärder. Lovisa stad har stött föreningarna ekonomiskt med miljövårdens understöd.

Syftet med iståndsättningsåtgärderna har närmast varit att minska och förebygga att naturvattnen eutrofieras och växer igen. Iståndsättningsåtgärder har vidtagits i både själva vattnen som i deras tillrinningsområden, bland annat i Särkjärvi, Hopom träsk och Malmsby.

Föreningen Vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. iståndsätter rinnande vatten inom ramen för projektet Jokitalkkari (Gårdskarl för ån).

NUTRINFLOW -projektet

Lovisa stad deltar i EU:s Interreg-projekt NUTRINFLOW. Projektets målsättning är att främja vattenskydd genom att förbättra kontrollen av näringsämnen och vattenhushållning i jordbruksområden. Lovisaån fungerar som pilotobjekt i Finland.