Förlängning av tömningsintervall av sopkärl

Blandavfallskärlet kan tömmas med längre intervall om fastighetens avfallshantering följer avfallshanteringsbestämmelserna och nedanstående kriterier uppfylls:

  • bioavfallet komposteras i en värmeisolerad kompostor som är skyddad mot skadedjur eller att bioavfallet samlas separat
  • återvinnbart avfall och farligt avfall sorteras noggrant och förs till en för ändamålet avsedd mottagningsplats
  • mängden blandavfall är liten

Förlängning av tömningsintervallen för en fastighet på Lovisa stads område söks hos Borgå regionala avfallsnämnd.

En fastighet som är belägen i Lappträsk söker om förlängning av tömningsintervallen hos Kymmene avfallsnämnd.