Avgifter

Miljövårdsmyndigheten uppbär en avgift för behandling av vissa ärenden.

En behandlingsavgift uppbärs bland annat för behandling av tillstånd, registeringar och anmälningar enligt miljöskyddslagen (527/2014), vattenlagen (587/2011), avfallslagen (646/2011) och miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009). Även t.ex. för sådan regelbunden tillsyn som ingår i tillsynsprogrammet för miljövårdsmyndigheten uppbärs en avgift enligt denna taxa.

Miljövårdsmyndighetens taxa 1.12.2021 är i kraft i både Lovisa stad och Lappträsk kommun.

Avgifter för granskning av marktäktsplan och tillsyn över täktverksamhet

Den som ansöker om tillstånd eller vidtar en åtgärd är med stöd av 23 § i marktäktslagen (555/1981) och 145 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) skyldig att för granskning av marktäktsplan och tillsyn över täktverksamhet samt övriga myndighetsuppgifter betala en avgift i enlighet med denna marktäktstaxa.

Marktäktstaxa för Lovisa 1.12.2021

Marktäktstaxa för Lappträsk 1.1.2022