Nedskräpning

Det är förbjudet att lämna avfall i naturen. Förbudet gäller också att föra ris och trädgårdsavfall till allmänna områden såsom skog, parker och andra allmänna platser.

Till avfallsuppsamlingsplatserna, såsom eko- och blandavfallspunkterna, får inget annat föras än den typ av avfall som samlas upp på den platsen. Det är förbjudet att lämna avfall utanför behållarna på avfallsuppsamlingsplatserna.

Nedskräpning kan leda till att marken förorenas

En ovarsam hantering eller lagring av avfall, eller dumpning av avfall kan orsaka förorening av marken eller vattnen ifall gifter eller orenheter rinner ner i marken, i grundvattnet eller i vattendragen.

Påföljderna för nedskräpning stadgas i 48 kap. i strafflagen. Uppstädningsskyldigheten på fastigheten och skyldigheten att sanera förorenad mark har i första hand den som har orsakat nedskräpningen eller föroreningen och efter detta fastighetens ägare.

I miljön får inte avfall lämnas, maskiner, anordningar, fordon, fartyg eller andra föremål överges eller ämnen släppas ut så att följden kan bli osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel, risk för att människor eller djur skadas eller någon liknande risk eller olägenhet (nedskräpningsförbud). 72 § i avfallslagen.

Anmälan om nedskräpning kan göras till Lovisa stads miljövård och/eller till polisen.

Nedgrävning av avfall i marken

Det är i huvudsak förbjudet att gräva ner avfall i marken. Endast små mängder trädgårdsavfall får grävas ner i marken vid fastigheten. Djur bör begravas på det sätt som stadens veterinärtjänster anvisar.

Avfall som lämnats i skogen. Bild: Maud Östman