Jordvärme

En jordvärmebrunn är i allmänhet det enda alternativet till jordvärmekälla på ett stadsområde eller detaljplaneområde.

I ett vanligt småhus kräver nedläggningen av kollektorslingor en yta på cirka 1 000–2 000 kvadratmeter. Utanpå kollektorslingorna kan inga byggnader uppföras och ett område som plogas vintertid lämpar sig inte för nedläggning av kollektorslingor. Placering i ett vattendrag eller på grundvattenområde kan kräva tillstånd i enlighet med vattenlagen.

Installering av system för uppsamling av jordvärme är tillståndspliktiga åtgärder

Åtgärdstillstånd krävs när uppvärmningssystemet i en byggnad byts ut för att utnyttja jordvärme, eller när jordvärme ska användas som källa för tilläggsvärme. I nybyggen behandlas byggande av jordvärmebrunn i samband med bygglovet. Jordvärme kan installeras som en värmebrunn, i marken i form av kollektorslingor eller i botten på ett vattendrag.

Miljöskyddsföreskrifterna begränsar placeringen av jordvärmesystem

I de lokala miljöskyddsföreskrifterna för Lovisa och Lappträsk finns det vissa begränsningar gällande placeringen av jordvärme. Begränsningarna syftar till att i synnerhet skydda grundvatten och att förebygga risker och problemsituationer.

Kollektorslingor som placeras i vattendrag

Ett system som placeras i vattendrag förutsätter samtycke av vattenområdets ägare. Vid placering i till exempel en älv, ett sund eller en trängre led i ett vattendrag kräver åtgärden även tillstånd av regionförvaltningsverket i enlighet med vattenlagen. Vid behov kan man begära utlåtande av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland om det behövs ett tillstånd.

Hur ska du ansöka om tillstånd att bygga jordvärme?

Lämna in en ansökan till byggnadstillsynen med följande uppgifter/bilagor:
 • namnet på en planerare som har tillräcklig erfarenhet av och utbildning i värmeekonomi och byggande
 • bolagsstyrelsens beslutsprotokoll och ett handelregisterutdrag när det är fråga om ett bostadsaktiebolag
 • utredning om sammansättningen av värmeöverföringsmediet och tilläggsämnena som används i kollektorslingorna och om mängden som används
 • undertecknade blanketter av samtliga grannar för att visa att de fått meddelande om byggprojektet och om anhängiggjord ansökan (s.k. hörande av grannar)
 • eventuella utlåtanden (enbart ledningskartor behöver inte lämnas in)
 • situationsplan (i 3 ex.), där avståndet från värmebrunnen till vattenbrunnar, borrvinkeln för värmebrunnen om den inte är lodrät samt tomtens närmaste gränser och byggnader har angivits
 • ändrade planritningar (i 2 ex.) om det sker ändringar i byggnaden
 • utredning om det nuvarande och det kommande uppvärmningssystemet.

 Åtgärder efter borrning av värmebrunn

 • Placera och hantera stendammet och slammet som uppkommer då en brunn borras så att det inte orsakar grannarna olägenhet eller skada för miljön.
 • Om stensubstansen och slammet inte kan utnyttjas på platsen där de uppstår, ska en skriftlig reodgöresle lämnas till miljövårdsmyndugheten om placering på annan plats.
 • Beställ lägessyn av fastighets- och GIS-byrån. Lägessynen måste förrättas före slutgranskningen.
 • Den som är ansvarig för borrningen ska lämna in Blanketten för insamling av information till byggnadstillsynen. Blanketten får du med bygglovet eller åtgärdstillståndet.
 • Begär slutsyn av byggnadstillsynen.

Då jordvärmerörens värmeöverföringsmedier förnyas ska den vätska som tagits ur bruk samlas upp i täta kärl och föras till ett mottagningsställe för dylikt avfall.