Jordvärme

En jordvärmebrunn är i allmänhet det enda alternativet till jordvärmekälla på ett stadsområde eller detaljplaneområde.

Jordvärme kan installeras som en värmebrunn, i form av kollektorslingor i marken eller i botten på ett vattendrag. I ett vanligt småhus kräver nedläggningen av kollektorslingor en yta på cirka 1 000–2 000 kvadratmeter. Utanpå kollektorslingorna kan inga byggnader uppföras och ett område som plogas vintertid lämpar sig inte för nedläggning av kollektorslingor.

Installering av system för uppsamling av jordvärme är tillståndspliktiga åtgärder

Åtgärdstillstånd krävs när byggnadens uppvärmningssystem byts ut till jordvärme eller när jordvärme ska användas som tilläggsvärmekälla. I nybyggen behandlas byggande av jordvärmesystem i samband med bygglovet.

Tillstånd enligt vattenlagen

Placering av ett jordvärmesystem på ett viktigt grundvattenområde kräver tillstånd av regionalförvaltningsverket i enlighet med vattenlagen. Tillståndsmyndigheterna förhåller sig numera mycket kritiskt till jordvärmesystem på grundvattenområden av klass 1 och 2, och tillstånd beviljas därmed i regel inte för jordvärmesystem på dessa områden. Vid utkanten av områdena och på tillräckligt avstånd från vattentaget kan en placering av ett jordvärmesystem eventuellt vara möjlig. Lovisas miljövårdsbyrå kan då begära ett skilt utlåtande av NTM-centralen i Nyland som ger sin bedömning om tillstånd behöver sökas eller ej.

Miljöskyddsföreskrifterna begränsar placeringen av jordvärmesystem

I de lokala miljöskyddsföreskrifterna för Lovisa och Lappträsk finns det vissa begränsningar gällande placeringen av jordvärme. Begränsningarna syftar till att i synnerhet skydda grundvatten och att förebygga risker och problemsituationer.

Kollektorslingor som placeras i vattendrag

Ett system som placeras i ett vattendrag förutsätter samtycke av vattenområdets ägare. Vid placering i till exempel en å eller ett smalt sund kräver åtgärden även tillstånd av regionförvaltningsverket i enlighet med vattenlagen. Placering på botten där sedimentet är förorenat kräver också tillstånd och särskilda åtgärder. Vid behov kan Lovisas miljövårdsbyrå begära utlåtande av NTM-centralen i Nyland för att reda ut om det behövs ett tillstånd.

Hur ska du ansöka om tillstånd att bygga jordvärme?

Lämna in en ansökan till byggnadstillsynen med följande uppgifter/bilagor:
 • namnet på en planerare som har tillräcklig erfarenhet av och utbildning i värmeekonomi och byggande
 • bolagsstyrelsens beslutsprotokoll och ett handelregisterutdrag när det är fråga om ett bostadsaktiebolag
 • utredning om sammansättningen av värmeöverföringsmediet och tilläggsämnena som används i kollektorslingorna och om mängden som används
 • undertecknade blanketter av samtliga grannar för att visa att de fått meddelande om byggprojektet och om anhängiggjord ansökan (s.k. hörande av grannar)
 • eventuella utlåtanden (enbart ledningskartor behöver inte lämnas in)
 • situationsplan (i 3 ex.), där avståndet från värmebrunnen till vattenbrunnar, borrvinkeln för värmebrunnen om den inte är lodrät samt tomtens närmaste gränser och byggnader har angivits
 • ändrade planritningar (i 2 ex.) om det sker ändringar i byggnaden
 • utredning om det nuvarande och det kommande uppvärmningssystemet.

 Åtgärder efter borrning av värmebrunn

 • Placera och hantera stendammet och slammet som uppkommer då en brunn borras så att det inte orsakar grannarna olägenhet eller skada för miljön.
 • Om stensubstansen och slammet inte kan utnyttjas på platsen där de uppstår, ska en skriftlig reodgöresle lämnas till miljövårdsmyndugheten om placering på annan plats.
 • Beställ lägessyn av fastighets- och GIS-byrån. Lägessynen måste förrättas före slutgranskningen.
 • Den som är ansvarig för borrningen ska lämna in Blanketten för insamling av information till byggnadstillsynen. Blanketten får du med bygglovet eller åtgärdstillståndet.
 • Begär slutsyn av byggnadstillsynen.

Då jordvärmerörens värmeöverföringsmedier förnyas ska den vätska som tagits ur bruk samlas upp i täta kärl och föras till ett mottagningsställe för dylikt avfall.