Bestämmelser om avfallshantering

Kommunens miljövårdsmyndighet funderar som tillsynsmyndighet i avfallshanteringsfrågor. Ifall avfallshanteringen orsakar miljöolägenheter, kan du ta kontakt med miljövårdsbyrån.

I avfallshanteringsföreskrifterna finns bestämmelser om till exempel

  • kompostering
  • förbränning av avfall på fastigheten
  • tömning av sopkärl på fastigheten
  • sopkärlets placering på fastigheten
  • tillfälligt avbrott i avfallstransporten
  • insamling av farligt avfall
  • förebyggande av nedskräpning.

I Lovisa gäller Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter.

I Lappträsk gäller Kymmene avfallsnämnds avfallsbestämmelser.

Avfallshanteringsmyndigheten kan i enskilda fall av särskilda skäl bevilja undantag från iakttagandet av bestämmelserna. I Lovisa är avfallshanteringsmyndigheten Nylands avfallsnämnd och i Lappträsk Kymmenedalens avfallsnämnd.

För rådgivning, avfallstransport och ärenden som gäller avgifter ansvarar i Lovisa Rosk’n Roll Ab och i Lappträsk Kymenlaakson jäte Oy.