Naturskyddsområden

Merparten av naturskyddsområdena i Lovisa har grundats på grund av behovet att skydda i synnerhet sjöfågelbeståndet. Närings-, trafik- och miljöcentralen står för den lagstadgade tillsynen av naturvården och naturskyddsområdena.

Lovisa stads naturskyddsområden

Bryggeribackens skog

Bryggeribackens skog är liten till sin storlek, men den är ett representativt exempel på gammal åsskog som är i naturligt skick. Överståndartallarna är imponeradne grova och har sköldbark, och på tallarna växer allmänt tallticka som är en indikator på hög ålder. På Bryggeribacken förekommer också arter typiska för solexponerade miljöer. Inget annat motsvarande objekt finns längre på samma åskedja.

Bryggeribackens skog har fredats på initiativ av Lovisa stad år 2017.

 

Bryggeribackens skog. Bilder: Heidi Lyytikäinen

Boulogneskogen

Du kan bekanta dig med Boulognes frodiga och artrika lund genom att gå längs med stigarna på  området. Den lilla lunden finns mellan Ekudden och Kvarnåsen. Trädbeståndet på området består delvis av ädla lövträd (ek, ask och lönn) men också av storvuxna tallar.

Boulogneskogen fridlystes 1995 som naturskyddsområde på initiativ av staden. Syftet med fridlysningen är att bevara området som en lund som sköts naturenligt.

Bild: Heidi Lyytikäinen

Bild: Maud Östman

Bild: Heidi Lyytikäinen

Harudd

Då du vill uppleva lugnet i en gammal skog kan du ta dig till Harudds skog. Harudd finns på Lovisavikens östra strand mittemot Tullbron. I den orörda skogen kan du beundra över tvåhundra år gamla talljättar med sköldbark. Vandrare som kan sina svamparter kan observera indikatorarter för orörda gamla skogar, såsom guldfingersvamp och brandticka .

Harudds skog är ungefär sex hektar och fridlystes 1995 på initiativ av staden. Syftet med fridlysningen är att bevara området i naturligt skick.

Gammal skog i Harudd. Bild: Jere Salminen

Bastion Rosen och Hagalund

Du kan bekanta dig med ädelträdsdungarna i Bastion Rosen och i Hagalund genom att vandra längs Ehrensvärdsstigen. Båda är små naturenliga skogsdungar som består av ädla lövträd och skogsdungarna har avgränsats som livsmiljöer enligt naturvårdslagen.

På den ungefär två kilometer långa historiska naturstigen kan du också bekanta dig med de olika skedena av fästningsbyggandet.

Ehrensvärdsstigen. Bild: Maud Östman

 

Övriga naturskyddsområden

De naturskyddsområden som staden äger representerar endast en bråkdel av naturskyddsområdena i hela Lovisa. Det finns tiotals andra skyddade områden, och merparten av dem har grundats på grund av behovet att skydda i synnerhet sjöfågelbeståndet.

Ett av de äldsta skyddsområdena är Aspskärs fågelskyddsområde som skyddades redan 1953. Aspskär, som finns i den yttre skärgården, och största delen av de andra skyddsområdena ingår i Pernåvikarnas och Pernå skärgårds havsskyddsområde (Natura 2000). I Pernåviken grundades de första skyddsområdetna på 1940-talet. På andra håll i Lovisa finns det också många objekt som blivit skyddade på 2000-talet.

Många skyddsobjekt finns i yttre skärgården i Lovisa. Bild: Jere Salminen.

Det finns naturskyddsområden också på fastlandet. I Skukulträskets naturskyddsområde ingår gamla moskogar och strandskogar. Vandringsleden runt Skukulträsket går delvis genom naturskyddsområdet.

Branta stup på Skukulträskets naturskyddsområde. Bild: Heidi Lyytikäinen