Naturminnesmärken

Växer det på dina marker ett speciellt vackert eller landskapsmässigt viktigt träd, en särartad skogsdunge eller finns där en säregen klippformation eller ett flyttblock? Byggnads- och miljönämnden kan på ditt förslag bestämma att objektet fridlyses som naturminnesmärke.

Med naturminnesmärke avses en naturformation som det lönar sig att skydda på grund av dess skönhet, ovanlighet, landskapsmässiga betydelse, vetenskapliga värde eller annan motsvarande orsak. Naturminnesmärkena i Lovisa och Lappträsk är träd, flyttblock och jättegrytor. Största delen av naturminnesmärkena fridlystes på 1960-talet och finns på privatägda marker.

På områden som ägs av Lovisa stad finns två fridlysta naturminnesmärken: en ormgran som växer i Gråberg och en ovanligt stor tall som växer i Räfsby. Räfsbytallens ålder är uppskattningsvis 300–350 år.

Ormgranen i Gråberg
Ormgranen i Gråberg. Bild: Maud Östman

Det är förbjudet att skada eller förstöra ett fridlyst naturminnesmärke. Fridlysta naturminnesmärken märks ut i terrängen med skyltar. Du kan begära av byggnads- och miljönämnden att fridlysningen av naturminnesmärket upphävs om det inte längre finns någon motivering för fridlysningen.

Begäran om fridlysning av naturminnesmärke (Lovisa och Lappträsk)

Begäran om fridlysning av naturminnesmärke är ett fritt formulerat brev till byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad. Följande ska framgå av brevet:

  • beskrivning av objektet eller objekten som du planerat att ska skyddas (till exempel trädens antal, höjd, omkrets, fotografier)
  • var objektet eller objekten är belägna (fastigheten och byn uttryckt med registernummer, kommunen och kartbilagor)
  • motiveringar för fridlysningen
  • ägare för objektet som ska fridlysas, ägarens eller ägarnas samtycke till projektet och lagfartsbevis för fastigheten
  • grannens eller väglagets åsikt i fall objektet är beläget nära vägen eller gränsen mot grannen
  • den eller de sökandes kontaktuppgifter.

Beslutet kungörs och när fridlysningen vunnit laga kraft införs en anteckning om fridlysningen i fastighetsregistret. Markägaren ska se till att naturminnesmärket märks ut i terrängen enligt givna anvisningar.