Valanvisningar för torget

Anvisningar för partier som gör valarbete på Lovisa torg.

Reservera torgplats på förhand

 • Reservera torgplats i god tid av torgövervakaren, senast två dagar innan ni kommer till torget. För partierna är en vardagstorgplats avgiftsfri, på marknader kostar en plats hälften av det fastställda marknadsplatspriset.
 • Försäkra dig om torgets öppettider och om andra evenemang av torgövervakaren eller på stadens webbplats www.loviisa.fi/sv/torg.
 • Reservera en tillräckligt stor plats för den verksamhet som du planerar. Fundera på förhand vad som händer på er torgplats. Diskutera med torgövervakaren vilken den rätta platsstorleken är då du gör din reservering. All verksamhet – de som uppträder och de som besöker platsen, eventuell bjudning och reklambil – ska få rum inom den reserverade platsen. Gångarna hålls fria för att försäkra sig om torgsäkerheten och för att man hindersfritt ska kunna besöka torget. Det är inte tillåtet att dela ut valreklamer i gångarna, och gångarna får inte användas som försäljningsplatser.
 • Meddela då du reserverar en plats om du tänker bjuda på livsmedel eller grillprodukter, så att de behövliga säkerhetsavstånden på 4 meter till bredvidliggande torgplatser kan beaktas.
 • Torgövervakaren delar ut platserna med beaktande av de ordinarie årsplatserna på torget.
 • Om du kommer till torget utanför den egentliga torgtiden (på vintern tis., tors. och lör. kl. 7–13, på sommaren mån.-lör. kl. 7–14), ska ett separat tillstånd sökas för torgevenemanget. Gör en fritt formulerad ansökan till torgövervakaren per e-post till mika.koho@loviisa.fi eller per telefon 044 565 11 88.

Livsmedelsanmälan

 • Anvisningar om att tillfälligt sälja eller bjuda på livsmedel: hälsoskyddet i Borgå stad, tfn 040 168 88 44 (vardagar klockan 9–12), terveydensuojelu@porvoo.fi,
  www.borga.fi/livsmedelstillsyn.

Kom ihåg att avboka din plats om du inte kommer

 • Om ni av någon orsak inte kommer till torget, avboka den plats du har reserverat helst föregående dag eller senast samma morgon genast efter kl. 7 då torget är öppet.

Fungera smidigt på torgdagen

 • Beakta att parkeringsplatserna vid torget är avsedda för högst 2 timmars parkering och särskilt för torgbesökare. Bilar kan parkeras till exempel på parkeringen framför kyrkan.
 • Ingen valreklam får fastsättas på torgets reklampelare.
 • För det avfall som uppkommer på torget till avfallskomprimatorn. Fråga den behövliga koden av torgövervakaren.
 • Respektera de torgförsäljare som utövar näringsverksamhet på torget. Stå inte framför försäljningsstånden och stör inte eller locka inte deras kunder mitt under köpet.
 • Den som reserverat en torgplats är ansvarig för att alla som jobbar i valstugorna vet och känner till torgets verksamhetsregler. Kom också ihåg att ge anvisningar åt dem som monterar ner valstugan. Var och en valstuga ska alltid ha en utsedd kontaktperson (t.ex. den som reserverat torgplatsen), som är anträffbar under hela torgdagen.

Välkommen till Lovisa torg!

Mer information: torgövervakare Mika Koho, tfn 044 565 11 88, mika.koho@loviisa.fi