Detaljplanering

På detaljplaneringssidorna hittar du information i anknytning till Lovisa stads detaljplanering. Där finner du uppgifter om aktuella anhängiggjorda detaljplaneprojekt samt plankartor av godkända detaljplaner och planändringar sedan 2009. Uppgifter om äldre detalj- eller byggnadsplaner får du på Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo.

För den detaljerade regleringen av områdesanvändningen och för byggande och utvecklande av områden utarbetas en detaljplan, vars syfte är att anvisa behövliga områden för olika ändamål och att styra byggandet och annan markanvändning på det sätt som krävs med tanke på de lokala förhållandena, stads- och landskapsbilden, god byggnadssed, främjandet av användningen av det befintliga byggnadsbeståndet och andra styrmål för planen.
(Markanvändnings- och bygglag, § 50)

Detaljplaner utarbetas antingen på planläggnings- och arkitektbyrån i egen regi eller hos utomstående konsultbyråer. Som planläggare i staden styr och övervakar stadsarkitekten det arbete som alla utarbetare av planer gör. Detaljplanen utgör grunden för beviljande av bygglov och för övrig verksamhet på planområdet.

Planläggningsprocessen:

Planläggningsprocess_Detaljplan