Behandling av avloppsvatten i glesbygden

Fastighetens avloppssystem skall lämpa sig för ändamålet och vara sådant att systemet uppnår en tillräckligt effektiv reningsnivå under normal användning.

På områden utanför avloppsnäten ska avloppsvattnet behandlas enligt en minimikravnivå eller en strängare kravnivå. Den strängare kravnivån gäller på områden som är känsliga för förorening, dvs. grundvattenområden och strandområden. För nya byggnader tillämpas reningskraven omedelbart. Fastigheter som är byggda före 2004 ska uppfylla kraven senast 15.3.2018 (stadsrådets förordning om ändring av hushållsavloppsvattenförordningen 343/2015). Val, placering och dimensionering av avloppssystem avgörs från fall till fall.

Varje fastighet ska dessutom ha en skriftlig utredning om fastighetens avloppsvattensystem och en bruks- och underhållsanvisning för systemet. De ska förvaras på fastigheten.

Utanför områden med avloppsnät skall man till ansökan om bygglov foga en plan för avloppssystemet. En plan för avloppssystemet skall bifogas till ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd också då man bygger en vattenklosett i en befintlig byggnad eller då mängden av eller kvaliteten på avloppsvatten ändras väsentligt.

Det är viktigt att systemet planeras av en yrkesskicklig planerare som på ort och ställe har bekantat sig med förhållandena på fastigheten. Mer information om vattenavloppssystemen ger förutom miljövårdsmyndigheten också Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å.

Sakkunniga i föreningen ger både per telefon och per e-post rådgivning om val av avloppsvattensystemet, kostnaderna, underhåll, bidrag för avloppsvatten och andra frågor som gäller avloppsvatten.