Understöd

Byggnads- och miljönämnden delar årligen ut understöd till föreningar för miljövårdsfrämjande verksamhet och projekt.

Vid beviljandet av stöd beaktas miljövårdsarbetets allmänna målsättningar, dvs. att skydda naturen, att vårda och utveckla den samt att erbjuda kommunborna en hälsosam, trivsam och inspirerande livsmiljö.

Understöd kan beviljas för t.ex.

  • miljövårdsprojekt eller -kampanjer
  • forskningar
  • utredningar
  • miljöfostran
  • informationskampanjer
  • skötsel av naturskyddsområden och kulturlandskap samt underhåll av naturstigar
  • bekämpning av invasiva arter.

I februari-mars varje år kungörs på stadens anslagstavla och annonseras i lokaltidningarna om understöd som kan ansökas årligen. Ansökningstiden för understöd 2022 har utgått.

Använd ansökningsblanketten för din ansökan. Bifoga verksamhetsplan och budget för det pågående året samt senaste verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.Skicka in ansökan per e-post (ymparisto@loviisa.fi), per post (Lovisa stads byggnads- och miljönämnd, PB 77, 07901 Lovisa) eller lämna in ansökan till kundservicekontoret Lovinfo (Mariegatan 12A).

 

Understöd kan beviljas för skötsel av kulturbiotoper. Bild: Heidi Lyytikäinen