Miljövård inom lantbruket

Den kommunala miljövårdsmyndigheten svarar för sin del för uppgifterna för lantgårdarnas miljövård. Dessa innefattar tillstånd och tillståndsövervakning, tillståndsrelaterade utlåtanden till andra myndigheter, att delta i miljövårdsfrämjande projekt samt att handleda och ge råd. Du hittar blanketterna för miljötillstånd och anmälningar samt ytterligare anvisningar om jordbrukets miljöskydd på miljöförvaltningens webbplats.

Miljöskyddslagen förutsätter ett miljötillstånd för vissa lantbruksfunktioner. Tillstånd krävs för husdjursstall där antalet kreatur överskrider en viss gräns eller om husdjursstallet finns på ett särdeles känsligt område, så som ett grundvattenområde.

Miljövårdsmyndigheten övervakar också hur gödsel lagras och sprids. Du måste underrätta den kommunala miljövårdsmyndigheten om du lagrar gödsel och efterkomposterar kompost i stack.

Du ska också meddela miljövårdsmyndigheten om det sker en avvikelse från förbudstiderna för gödselspridning. Du ska lämna anmälan om lagring 14 dygn innan du påbörjar lagringen och anmälan om avvikelse från förbudstiderna för gödselspridning senast vid utgången av oktober.

Det föreskrivs om lagring och spridning av gödsel med statsrådets förordning 2014/1250.

Miljövårdsmyndigheten kan ge föreskrifter för förebyggande av att miljön förorenas även för sådana lantbruksfunktioner som inte är tillståndspliktiga. Sådana föreskrifter finns i miljöskyddsföreskrifterna, där man bland annat har begränsat placeringen av häststall och ridfält på känsliga områden.

Ett projekt om att förbättra kontrollen av näringsämnen och vattenhushållning i jordbruksområden med Lovisaån som pilotobjekt

Lovisa stad deltar i EU:s Interreg-projekt NUTRINFLOW. I projektet deltar också parter från Sverige och Lettland. Projektets syfte är att förbättra lantbrukets vattenskydd och kontroll av vattenhushållningen samt att presentera nya innovationer och göra dem kända. Lovisaån utgör pilotobjektet i Finland.

För Lovisaåns område har det även gjorts upp en översiktsplan för våtmarker.

Bottendamm vid Hardombäcken. Bild: Heidi Lyytikäinen