Trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa

Förbättrandet av trafiksäkerheten är inte enbart en sak för gatu- och vägunderhållet. Till exempel skolornas och daghemmens trafiksäkerhetsfostran, markanvändningslösningar, flera funktioner inom hälsovården och information till kommuninvånarna är delar av trafiksäkerhetsarbetet.

Lovisa inledde år 2015 sektoröverskridande trafiksäkerhetsarbete:

  • trygghet i trafiken införlivas i alla förvaltningsgrenars verksamhetsplaner i Lovisa
  • mål: trafiksäkerhet och främjande av fot- och cykeltrafik en del av kommunens funktioner och tjänster
  • främjande av trafiksäkerhet består av små gärningar.

Eftersom ämnesområdet är så omfattande finns det en trafiksäkerhetsarbetsgrupp i Lovisa. Gruppen har till uppgift att se till att informationen går mellan olika förvaltningsgrenar. Gruppen följer också upp trafiksäkerhetssituationen i Lovisa och kommer med idéer för och koordinering av trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa. Gruppen består av representanter från alla stadens centraler.

Trafiksäkerhetsgruppens ordförande är

  • Markus Lindroos, infrastrukturchef

Gruppens medlemmar är

  • Timo Tenhunen, utbildningschef
  • Karolina Hovi, idrottsinstruktör
  • Suvi Peltola, planeringsingenjör.

I gruppens arbete deltar också en representant för stadens kommunikation, representanter för polisen och Trafikskyddet. Gruppen fungerar i tätt samarbete med trafiksäkerhetsexperterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Trafiksäkerhetsarbetsgruppens verksamhet 2017-2018

Lovisa stads trafiksäkerhetsarbetsgrupps verksamhetsberättelse för åren 2017–2018 publicerades i maj 2019. Periodens höjdpunkter var bland annat flera evenemang med reflextema och en omfattande undersökning av Lovisabornas beteende vid övergångsställen. Den bästa trafiksäkerhetsnyheten var att ingen dog i trafiken i Lovisa 2018.

Staden delade ut tusentals hjärtformade Lov is a… -reflexer åt dagisbarn och skolelever samt vid olika evenemang. Förstaklassarna fick även reflexvästar. På nyåret ordnades en omtyckt reflexorientering för hela familjen. Under båda åren bevakade MLL övergångsställen då skolorna började och cykelveckan firades på olika sätt i maj.

Trafikmiljön förbättrades på olika håll i staden 2017–2018. De största åtgärderna var saneringen av Strandvägen, förbättrandet av övergångsställen och följetrafikarrangemang nära skolorna, byggandet av lättrafikleder längs Valkomvägen och Gamla Viborgsvägen samt sänkandet av hastighetsbegränsningar bland annat längs landsväg 170 i Tessjö och den västra infartsleden i centrum.

Förbättringarna i trafikmiljön görs på basis av olika slags initiativ och enligt en trafiksäkerhetsplan som staden och NTM-centralen utformade 2015.

Enligt statistiken förbättras trafiksäkerheten i Lovisa stadigt på lång sikt. Antalet olyckor som har lett till personskador har sjunkit från cirka 35 per år kring millennieskiftet till cirka 20 per år. Antalet skadade har under samma period nästan halverats till i medeltal 25 offer per år. År 2018 dog inte en enda person i trafiken i Lovisa.

Trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa styrs av flera mål: en trygg skolväg för skolelever, en trygg ökning av fotgängar- och cykeltrafik, trygga möjligheter för seniorer och handikappade att röra på sig samt skapandet av en ansvarsfull trafikkultur i Lovisa.

Verksamhetsberättelsen 2017-2018 finns i högra spalten på denna sida.

Kontakta oss

Vill du ge respons om trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa eller komma med idéer för att förbättra trafiksäkerheten i staden? Kontakta oss via responsblanketten på stadens webbplats eller genom vårt kundservicekontor Lovinfo, 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi.