Tomtindelningar

Tomtindelningen är en plan med vilken ett byggnadskvarter som anvisats i en detaljplan delas in i tomter. De tomtindelade tomterna bildas till självständiga fastigheter genom en styckningsförrättning. Tomtindelningen kan göras separat eller i detaljplanen.

En separat tomtindelning görs på ansökan av markägaren eller om den annars anses vara behövlig. Du ansöker om tomtindelning eller ändring av tomtindelning med blankett och till den kan du bifoga ett förslag till den planerade indelning, till exempel en karta. Bland annat detaljplanebestämmelserna, den utnyttjade byggrätten och byggnadernas läge på tomten inverkar på möjligheterna att dela tomten.

I tomtindelningen preciseras gränserna mellan de kommande tomterna och var eventuella servitut, till exempel färdförbindelser, är belägna. I tomtindelningen preciseras också byggrätten för de kommande tomterna utgående från detaljplanen.

Markägaren betalar kostnaderna för den tomtindelning som markägaren ansökt om. Utgångsavgiften för tomtindelning är 400 euro och avgiften innefattar två nya tomter. För ytterligare tomter tas en avgift på 100 euro per tomt ut.

Då tomtindelningen godkänts kan markägaren ansöka om styckningsförrättning för att bilda tomterna. Tomterna ska bildas till att motsvara tomtindelningen innan man kan bygga på dem (81 § i markanvändnings- och bygglagen).