Ändring av detaljplan, Alexandersgatan/Klockaregränd

Ändring av detaljplan, Alexandersgatan, kvarter 325 och en del av kvarter 302 samt gatu- och rekreationsområden.

Planeringsområdet ligger i Lovisa centrum mellan Alexandersgatan och Klockaregränd. Området
avgränsas i norr av Slottsgränd och i söder av Terrassgatan. I nordväst gränsar området till
Bonga slotts park som kantar Klockaregränd och i sydväst till Kvarnåsens rekreationsområde.
Planeringsområdet är cirka 1,1 ha stort. Detaljplaneändringens syfte är att
göra det möjligt att anvisa tomterna 24, 36 och 37 för effektivare användning för bostäder. Syftet
är att liva upp Lovisa centrum genom att bevara affärslokalerna i gatuplanet på Alexandersgatan
samt skapa nya bostäder i centrum.

Planutkastet för ändring av detaljplan, Alexandersgatan/klockaregränd är offentligt framlagt 18.3-18.4.2022

 

Planhandlingar till detaljplaneutkastet:

Planbeskrivning.pdf

Plankarta.pdf

Bilagor till detaljplaneutkastet:

Bilaga 1 Byggnadshistorisk undersökning.pdf

Bilaga 2 Bonga Slott Byggnadshistorisk utredning.pdf

Bilaga 3 Promemoria.pdf

Bilaga 4 Jord- och grundvattenundersökning, del 3 Panimonmäk-kvarnåsen.pdf

Bilaga 5 Projektplan för tomt 36 och 37.pdf på finska

Bilaga 6 Projektplan för tomt 24.pdf på finska

Övrigt material:

Program för deltagande och bedömning.pdf