Luftvård

I Lovisa och Lappträsk påverkas luftkvaliteten främst av trafiken. Vedeldning kan å sin sida ha en stor inverkan på luftkvaliteten lokalt. Orenheter i luften kan lokalt föranleda försurning av jordmånen och vattendragen, förhöjda ozonhalter i atmosfärens understa skikt och olägenheter för hälsan.

Effekterna av småskalig vedeldning följdes år 2014 upp i Lovisa med mätningar av bentso(a)pyren i korsningen av Trädgårdsgatan och Vattugränd. Bentso(a)pyren är en cancerframkallande förening. Halterna var klart under målvärdet men översteg ändå halterna som uppmättes i Helsingfors centrum.

Du kan alltså påverka den lokala luftkvaliteten själv till exempel genom att använda enbart torr och ren ved vid uppvärmning. Och glöm inte heller att det är förbjudet att bränna avfall både i fastighetens eldstäder och utomhus!

Uppföljning av luftkvaliteten och bioindikatorer

Lovisa och Lappträsk deltar i den regionala uppföljningen av luftkvaliteten. Uppföljningen görs som ett samarbete mellan kommunerna och i samarbetet ingår både mätningar av luftkvaliteten och uppföljning av bioindikatorer.

Uppföljningen av bioindikatorer sker genom att använda barrträd och de lavar som växer på barrträdens stammar som indikatorer. Denna uppföljning har påbörjats i Östra Nyland redan på 1980-talet. Enligt den senaste uppföljningen (2014) var antalet arter som tar skada av luftföroreningar och indexet för luftens renhet större än genomsnittet i Lovisa. Läget hade ändå försämrats jämfört med uppföljningen år 2004.

Både i Lovisa och Lappträsk är luftkvaliteten i genomsnitt god, då det på kommunernas områden inte finns några betydande industrikällor. Därtill är utsläppsdensiteten även på de livligast trafikerade vägarna liten.

Blåslav. Bild: Heidi Lyytikäinen