Användningsvillkor för mobilbiljetter inom kollektivtrafiken i Lovisa

Uppdaterade: 28.1.2019

Dessa villkor tillämpas på mobilbiljettprodukter inom kollektivtrafiken i Lovisa. Användaren ska noggrant läsa igenom och godkänna dessa användningsvillkor före användningen av mobilbiljetter. Användningsvillkoren kan också läsas på adressen www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/trafik/kollektivtrafik/.

1. Ansvar för ordnande av trafiken

Lovisa stad är beställare av denna trafik.

Trafikidkare är det transportföretag som valts genom konkurrensutsättning. Uppdaterad information om trafikidkaren finns på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/trafik/kollektivtrafik/.

Beställare av mobilbiljettslösningen är Lovisa stad. Producent av mobilbiljettslösningen och gränssnittet är Kyyti Operointi Oy.

2. Att skaffa biljettprodukter

Mobilbiljetter kan köpas med mobilapp som laddats ner på en mobil enhet. Biljettprodukternas pris, giltighetstid, giltighetsområde och övriga villkor uppvisas i appen i samband med beställningen. Kontrollera att den biljettprodukt du håller på att köpa är den du vill ha innan du bekräftar ditt köp.

Kunden förbinder sig till att betala det meddelade priset i samband med beställningen. Efter beställningen debiteras avgiften på det betalningsmedel som kunden lagrat i appen. Appleverantören fastställer de betalningsmedel som kan användas, och användaren måste godkänna användningsvillkoren för appen i fråga.

3. Avgifter och förmåner

Biljettprodukternas priser anges i appen. De angivna priserna inkluderar 10 % moms. Inga serviceavgifter eller andra kommissioner tas ut för biljettförsäljningen.

4. Att använda biljettprodukterna

En giltig biljett ska alltid uppvisas då man går ombord på trafikmedlet. Kunden ska alltid i god tid säkerställa att biljetten är synlig i appen. Om kunden inte kan uppvisa sin biljett till följd av att telefonens batteri är slut eller appen inte fungerar, kan hen inte gå ombord på trafikmedlet.

Om det går att påvisa att kunden hade en giltig biljett, som av en orsak som inte är beroende av kunden inte gick att öppna och kunden därför inte kunde gå ombord på trafikmedlet, ersätts kunden priset på en enkelbiljett för motsvarande resa.

30-dagarsbiljetten är personlig och kan enbart användas för privata ändamål. Appen får inte användas för olagliga ändamål.

Av den orsak som nämns ovan är antalet enheter som 30-dagarsbiljetten kan öppnas i begränsat. Den enhet som biljetten används med kan enbart ändras en gång under biljettens giltighetstid. Man kan också en gång ändra biljetten tillbaka till den ursprungliga enheten med anledning av service- och reparationsåtgärder. Om kunden försöker ändra enhet en tredje gång under biljettens giltighetstid, låser sig biljetten till den föregående enheten.

Kunden bär ansvaret för rättsstridig användning av appen och biljetterna ifall den rättsstridiga användningen är avsiktlig eller har skett på grund av att kunden varit oaktsam vid förvaringen eller låsningen av den mobila enheten.

5. Att annullera beställningen

Köpet av en biljett är bindande och kan inte annulleras. Det är möjligt att annullera köpet av en biljett enbart av vägande skäl. Annullering av biljettköp sker alltid separat för varje fall, och beslutet om att beställningen annulleras eller att avgiften återbetalas baserar sig alltid på tjänsteleverantörens bedömning av situationen.

6. Missbruksfall

Enbart en person kan resa med den biljett som köpts. Köpt reserätt kan inte överföras på någon annan person. I fall av missbruk kan kundens rätt att köpa mobilbiljettprodukter återkallas. 7. Reklamationer och begäran om upplysningar

Respons och reklamationer som berör appen ska skickas elektroniskt till adressen support@kyyti.com. Respons kan också skickas via beställningsappen och på adressen support.kyyti.com.

Reklamationer och begäran om upplysningar som gäller trafiken ska riktas till trafikidkaren. Uppdaterade uppgifter om den verksamma trafikidkarens kontaktuppgifter finns på adressen www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/trafik/kollektivtrafik/.

8. Behandling av personuppgifter

Leverantören av den app som kunden använder för beställning av biljetter är registerförare. För att kunna använda mobilbiljetter inom kollektivtrafiken i Lovisa måste användaren godkänna att personuppgifter behandlas enligt appleverantörens sekretesspolicy. Lovisa stad har rätt till den information som uppkommer genom försäljningen och resan och får använda denna information för att följa upp hur trafiken utvecklas och för att upptäcka missbruk och eventuella ändringsbehov. Behandlingen av personuppgifter har överenskommits mellan Lovisa stad och appleverantören.

Kollektivtrafikens mobilbiljetter i Lovisa kan än så länge enbart beställas med Kyyti Operointi Oy:s app Kyyti, och den enda registerföraren är således Kyyti Operointi Oy. Kyyti Operointi Oy:s sekretesspolicy, vilken är uppgjord i enlighet med artikel 13 och 14 i Europeiska unionens dataskyddsförordning (2016/679), kan läsas på adressen www.kyyti.com/privacy.

9. Användningsvillkorens giltighet och ändring av villkoren

Dessa användningsvillkor är i kraft tillsvidare. Villkoren kan ändras. Om ändringen av villkoren ökar resenärens skyldigheter eller minskar resenärens rättigheter, och ändringen inte beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut, underrättas kunderna om ändringen genom beställningsappen.